Kuratorium Oświaty w Krakowie luty 2016
Edycja - luty 2016                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Wstęp Małopolskiego Wicekuratora Oświaty


Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu kolejny numer kuratoryjnego „Biuletynu Informacyjnego” poświęconego głównie edukacji zdrowotnej realizowanej w szkołach województwa małopolskiego. W bieżącym numerze znajdą Państwo informacje dotyczące działań Kuratorium Oświaty realizowanych w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej oraz prowadzonych w szkołach działań edukacyjnych i wychowawczych mających na celu kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych.

Szczególną uwagę zwracam na działania szkół podejmowane w ramach budowania sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz realizację w szkołach programu upowszechniania zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Otrzymują Państwo także informację o warunkach, jakie muszą zostać spełnione przez szkoły, aby mogły przystąpić do sieci Szkół Promujących Zdrowie, a następnie uzyskać wojewódzki i krajowy certyfikat. Proszę również zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie standardów „Szkoły Promującej Zdrowie”; zachęcam do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą wdrażania i realizowania tego projektu. Prezentujemy Państwu także aktualny stan sieci Szkół Promujących Zdrowie ze stycznia 2016 r. oraz przykłady dobrych praktyk w zakresie edukacji prozdrowotnej i profilaktycznej.

W niniejszym numerze znajdą Państwo artykuły specjalistów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień i profilaktyki chorób nowotworowych, zdrowia rozpatrywanego w aspekcie fizycznym, psychicznym i duchowym, a także znaczenia współpracy środowiska szkolnego i rodzinnego w zakresie edukacji fizycznej najmłodszych uczniów.

Mam nadzieję, że zaprezentowane materiały pozwolą Państwu na uzyskanie pełnego obrazu małopolskiej edukacji zdrowotnej, będą przydatne w pracy dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek, a także staną się inspiracją do włączenia się w realizację prezentowanych projektów.

Zapraszam do lektury oraz zachęcam do dzielenia się Państwa doświadczeniami i uwagami.


Z wyrazami szacunku
Grzegorz Baran
Małopolski Wicekurator Oświaty

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2016