Kuratorium Oświaty w Krakowie grudzień 2009
Edycja - grudzień 2009                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Szkoła sukcesu - Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie
Szkoła kształtująca charakter

Publiczne Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie zaczęło swoją działalność 1 września 1999 roku. Organem prowadzącym szkołę jest Polska Prowincja Zakonu Pijarów.

Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na zasadach i wartościach chrześcijańskich, przy zachowaniu szacunku dla każdego ucznia. Od początku swojej działalności szkoła wyróżnia się bardzo wysokim poziomem nauczania oraz dbałością o rozwój duchowy i bezpieczeństwo uczniów. Świadczą o tym wyniki egzaminu gimnazjalnego, liczba finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez małopolskiego kuratora oświaty, wyniki klasyfikacji oraz pozytywny wizerunek szkoły w środowisku krakowskim, co wpływa na zainteresowanie szkołą i liczbę kandydatów do klas pierwszych.

Wszyscy pracownicy szkoły posiadają odpowiednie kwalifikacje do zajmowania swoich stanowisk. Obecnie kadrę pedagogiczną stanowi 15 nauczycieli dyplomowanych, 9 mianowanych, 4 kontraktowych i 2 stażystów.

Rozwój intelektualny, kulturalny i fizyczny uczniów oraz osiąganie przez nich wspaniałych sukcesów w różnorodnych konkursach są efektem m. in. bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę. Uczniowie biorą udział w zajęciach kół naukowych: w polonistycznym, historycznym, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematycznym, fizycznym, chemicznym, biologicznym, geograficznym, informatycznym, kół zainteresowań: w teatralnym, dziennikarskim, filmowym oraz w zajęciach sportowych, takich jak: sks, basen, tenis ziemny, narciarstwo, brydż sportowy, szachy. Poza konkursami przedmiotowymi uczniowie zajmują czołowe lokaty m.in. w konkursach recytatorskich, teatralnych, plastycznych, muzycznych, konkursach tańca, olimpiadach matematycznych i informatycznych oraz zawodach sportowych.

Działalność wychowawcza opiera się na następujących wewnątrzszkolnych programach: wychowawczym, profilaktycznym i duszpasterskim. W ramach działalności wychowawczej szkoła dba o formację religijną uczniów, rodziców i nauczycieli. Program duszpasterski jest opracowany tak, by każdy członek wspólnoty szkolnej mógł znaleźć coś dla siebie. W kalendarium szkolnym planowane są msze z okazji świąt liturgicznych. Uczniowie mogą brać udział w cotygodniowych mszach dla poszczególnych poziomów klas, a w każdą czwartą niedzielę miesiąca odbywają się msze dla całej wspólnoty szkolnej. W szkole tradycją stały się pielgrzymki: klas drugich - do miejsc świętych we Włoszech, klas trzecich - do wybranego Sanktuarium Maryjnego. Stałym punktem programu wychowawczego są sierpniowe obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych i rekolekcjo-wakacje każdego roku w lipcu.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 250 uczniów (po 3 oddziały na 3 poziomach klasowych).

Z uwagi na duże zainteresowanie i zapotrzebowanie w naszym kraju na szkoły bezpieczne, kształtujące charakter oraz mające wysoki poziom nauczania, Zakon Pijarów od dawna planował rozbudowę gimnazjum. Szansa na realizację planów pojawiła się wraz z możliwością pozyskania środków z funduszy unijnych. I tak w roku 2007 zaczął powstawać projekt rozbudowy. Pierwsze wykopy pod budowę ruszyły na wiosnę 2009 roku. Inwestycję podzielono na dwie części: sportową i dydaktyczną.

Nowoczesną salę widowiskowo– sportową, wraz z zapleczem, nazwano Calasanz Arena Olsza Sport. W części dydaktycznej poza nowymi klasopracowniami, będzie także biblioteka i czytelnia, przestronny pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki i pedagoga szkolnego oraz wygodna i funkcjonalna szatnia. Dzisiaj mury sali widowiskowo – sportowej już stoją, natomiast część dydaktyczna jest pokryta dachem. W przyszłym roku planuje się otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów klasy pierwszej.

Do egzaminu w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie w kwietniu 2009 r. przystąpiło 84 uczniów uczęszczających do 3 oddziałów klasowych.Do obliczenia wskaźnika EWD wykorzystano wyniki 83 uczniów: 42 dziewcząt i 41 chłopców. Wśród zdających było 23 uczniów z orzeczoną dysleksją.

Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania w danej szkole, pozwalającą zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania Do jej określenia służy zestaw technik statystycznych. Wyliczanie wskaźnika jest możliwe od roku 2006, kiedy to udostępniono szkołom materiały i odpowiednie kalkulatory. Metoda EWD pozwala uwzględnić zróżnicowanie szkół ze względu na zasoby „na wejściu”. W wypadku gimnazjów najlepszą, dostępną miarą zasobów na wejściu są wyniki uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej. Wskaźnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce o danym poziomie zasobów na wejściu. Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół.

Obecnie zespół EWD publikuje trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło informacji o gimnazjach przydatne w ewaluacji zewnętrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. Publikacja charakterystyk gimnazjów ma charakter pilotażowy.

Wysokie wyniki egzaminacyjne oraz wysoka efektywność nauczania pozwala na nazwanie Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie szkołą sukcesu.

W szkole dokonuje się głębokiej analizy „surowych” wyników punktowych oraz wskaźników EWD za dany rok szkolny. W przypadku samych wyników punktowych wskazywane są wiedza i umiejętności, z którymi uczniowie mają trudności, w przypadku EWD analizuje się m. in. tzw. „odstające” reszty i poszukuje się przyczyny niewykorzystanych przez uczniów możliwości. Porównuje się także wskaźnik EWD w poszczególnych klasach oraz wyniki EWD za rok 2007, 2008 i 2009. Podejmuje się dyskusję o jakości nauczania w kontekście informacji o EWD. Dobra identyfikacja słabszych stron i programy doskonalące nauczanie są podstawowymi działaniami, wpływającymi na ciągłe podnoszenie jakości nauczania w szkole.

Dyrekcja szkoły organizuje specjalne spotkanie z rodzicami, na którym, przy wykorzystaniu prezentacji, przedstawia wyniki oraz wnioski z ich analizy.

Agnieszka Materkowska,
dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2016