Kuratorium Oświaty w Krakowie grudzień 2009
Edycja - grudzień 2009                  
Wydanie Biuletynu :
W numerze :

Szkoła sukcesu - Gimnazjum im. ks. J. Woźniackiego w Rytrze
Lepszy wynik - lepsza szkoła - lepsza przyszłość

Jestemy szkołą wiejską. Uczęszcza do niej młodzież z naszego obwodu oraz uczniowie z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze. W obecnym roku szkolnym placówka liczy 157 uczniów skupionych w 7 oddziałach. Liczebność klas: od 20 do 27 uczniów. Placówka wyposażona jest w bardzo dobre i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Szkoła uzyskuje wysokie wyniki podczas egzaminów zewnętrznych oraz wysokie wyniki edukacyjne wartości dodanej.

Na efekt naszej pracy składa się wiele działań realizowanych przez cały okres nauki w gimnazjum, poczynając od pierwszej, a na trzeciej klasie kończąc.
Najważniejsze z nich to :

I. Działania z uczniem

- ścisła realizacja podstawy programowej w każdej klasie;
- zajęcia koła „Korepetytor” w klasach trzecich (ich celem jest powtórzenie wiadomości i doskonalenie umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych; zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, i są obowiązkowe dla wszystkich);
- koła z przedmiotów objętych egzaminem - praca z uczniem zdolnym;
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce;
- próbny egzamin gimnazjalny już w klasie drugiej – maj;
- próbne egzaminy gimnazjalne w klasie trzeciej (październik, styczeń);
- wprowadzenie nagrody „Złotego Pierścienia” dla wybitnych uczniów.

Efekty: - każdy uczeń przyswaja sobie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;
- uczeń klasy III ma utrwalone umiejętności i powtórzone wiadomości określone w standardach egzaminacyjnych;
- uczeń zdolny osiąga ponadprzeciętne wyniki na egzaminie lub jest z niego zwolniony (laureat konkursów przedmiotowych);
- uczeń mający trudności rozumie pytania i podejmuje próbę rozwiązania każdego zadania;
- każdy uczeń zna doskonale budowę testu, ma świadomość swoich umiejętności i braków, więc egzamin końcowy nie jest dla niego niezwykłym wydarzeniem, ale rozwiązywaniem kolejnego testu;
- uczeń ma świadomość, że jest dobrze przygotowany do egzaminu i potrafi go zdać, a jego wynik indywidualny jest ważny dla niego i całej społeczności szkolnej (wszyscy są potrzebni i każdy potrafi!);
- uczniowie wybitnie uzdolnieni dążą do uzyskania maksymalnej ilości punktów na egzaminach.

II. Działania z nauczycielem

- kontrolowanie realizacji podstawy programowej na lekcjach;
- analiza wyników egzaminów próbnych i końcowych w ramach posiedzeń zespołów przedmiotowych i rady pedagogicznej;
- motywowanie do intensywnej pracy przez wyróżnianie nauczycieli;
- szkolenie nauczycieli pod kątem wymagań egzaminacyjnych i techniki pracy z uczniem egzaminowanym;
- dzielenie się spostrzeżeniami przez nauczycieli egzaminatorów;
- stwarzanie warunków do prowadzenia zajęć dodatkowych i przydział godzin płatnych na Koło „Korepetytor”.

Efekty

- priorytetem jest zrealizowanie wszystkich treści programowych;
- nauczyciele znają umiejętności i braki uczniów, potrafią ich mobilizować do wysiłku;
- nauczycielowi „chce się pracować”, bo jest doceniany i zauważany;
- nauczyciel jest odpowiednio przygotowany do pracy z uczniami egzaminowanymi, do przeprowadzania i poprawiania testów.

III. Działania z rodzicami

- organizowanie zebrań z rodzicami klas przystępujących do egzaminów;
- informowanie o wynikach egzaminów próbnych;
- umożliwianie wglądu w testy próbne;
- informowanie o dostępnych materiałach do powtórek i testach próbnych.

Efekty

- rodzice mają świadomość ważności egzaminu dla przyszłości swojego dziecka (lepszy wynik - lepsza szkoła - lepsza przyszłość);
- rodzice znają umiejętności, braki oraz problemy dzieci i mogą je świadomie wspomagać;
- rodzice mogą pracować z dzieckiem w domu, co umacnia więzi rodzinne, jest okazją do pochwały, doceniania, motywowania dziecka.

Teresa Niedźwiedź,
dyrektor Gimnazjum im. ks. J. Woźniackiego w Rytrze

Biuletyn Małopolskiego Kuratora Oświaty 2008 - 2016